8/16/2006

مستِ مست ام،که تمام فکرهای دنیا هجوم می آورند و من پوزخند می زنم به این جنجال. ... ترس هایم را با یک دست،محکم پشت سرم نگاه می دارم و با دست دیگر هول هولکی خستگی هایم را زیرِ کرم پودر مخفی می کنم. ... این طور بود که دلتنگی هایم زیر نوازش آن دست ها خیالاتی شدند و تمام شعر های دنیا در ذهنم منهدم.

No comments:

Post a Comment