7/25/2006

Pour quoi tu m’apple maman alor que je suis papa

تمنای رهایی از قید دلالت های معنایی. اینگونه در قید چهار چوب تصاویر ذهنی زنده و مرده،کابوس ها،تجسم های دراماتیک،هذیان ها و ... گرفتار شدم.در این وادی شکرک زده دست و پا می زنم. قسمت رقت انگیز ماجرا جایی است که به تکان دهنده ترین وقایع با همین چشم نگاه می کنم و برای بیان اش هم از همین کلمه ها استفاده!

No comments:

Post a Comment