7/02/2006

من مثل آن بچه هایی هستم که ساعتی را به هم می ریزند تا بفهمند زمان چیست.


(تن دیگری-سخن عاشق-رولان بارت)

No comments:

Post a Comment