7/02/2006

The Aroma of tea


سقوط را وارونه خیره شدم من
و نمردم و فهمیدم که
اوج گرفتن،دقیقا چه معنی می دهد.

جایی میان هاج و واجیِ انحنا هایِ بی نظیر بدنم
تمام کابوس های دنیا
سیاه،بنفش،سرخ
گردِ هم آیی دارند.
از این همه لمس بی دریغ
-بدون ناله-
به ارگاسم می رسم.

No comments:

Post a Comment