6/16/2006

Post-Shock!

بازتاب تجمع دوشنبه،از چند روز قبل تا همین روزها که چند روز بعد است،در دنیای بلاگرها یک سیر طبیعی طی کرده است. با تبلیغ و نوشتن بیانیه و جمع آوری امضا و اعلام حضور شروع شد و بعد خودِ اتفاق،یعنی تجمع و بعد هم روایت های متعدد ، از روایت سردار طلایی و سخنگوی قوه قضاییه گرفته تا کسانی که از نزدیک مشغول سازمان دهی تجمع بودند تا من که صرفا یک شرکت کننده با اعتقادات شخصی خودم بودم.نمی توانم انکار کنم که از پنج روز پیش تا به حال قسمت عمده وجودم،گوشه و کنار میدان هفت تیر است. مساله خودِ تجمع و خشونت حاکم بر آن و روایت ها و تحلیل اتفاق نیست، تمام اینها تلنگرهایی بود برایم که تبدیل به یک ضربه کاری شد به ریشه تمام تصاویر ذهنی ام و ارزش های نیم بند و الویت های فکریم و فعلا برایم مساله این است! این پست قرار نبود همین جا تمام شود. بعد از نوشتن این چند خط،ترجیح دادم همین جا سکوت کنم و نقطه.

No comments:

Post a Comment