6/16/2006

A History of Violence

نه از لحاظ فرم و نه از لحاظ محتوی، در رده فیلم هایی نبود که من دوست داشته باشم. ... در داستان فیلم و نوع نگاهی که به مساله داشت، موضوعی نهفته بود که دوست دارم درباره اش بنویسم. تغییر کردن، به عبارتی تغییر رویه دادن آدمها، از یک مقطع زمانی به بعد و مدفون کردن گذشته و بعد رستاخیز همان گذشته. کاری به ارزش گذاری روی آن گذشته و یا این حال ندارم. ... فکرم پراکنده است و مغشوش. برای حرف زدن در این باره به تمرکز بیشتری احتیاج دارم.باشد برای بعد.
پ.نون. از دیدگاه فمینیستی خودم به فیلم اعتراض دارم.همان کلیشه همیشگی زن در این فیلم هم تکرار شده بود. گرچه کاملا در حاشیه بود،گرچه انقدر این موضوع تکراری است و حرف زدن و ابراز اعتراض هم در همان ابعاد کلیشه، نمی توانم این حضور را در فیلم نادیده بگیرم.یک زن وکیل،خوش تیپ ،خنگ و روزمره، که تمام دغدغه اش رتخ و فتخ امور منزل و روانه کردن بچه ها به مدرسه است و در برابر بحران خانوادگی ای که پیش می آید کاری غیر از گریه بلد نیست!... نمی دانم.شاید به نوعی زندگی رویایی آمریکایی از این زاویه مورد انتقاد قرار گرفته بود. به هر حال که نباید نادیده گرفت که یک مخاطب عامی هستم!

No comments:

Post a Comment