5/08/2006

فکرتان خواب می بیند
بر بستر مغز های وارفته
خوابش
نوکران پروار را ماند
بر بستر آلوده
باید برانگیزم جل خونین دلم را
باید بخندم به ریشها
باید عنق و وقیح
ریشخند کنم
باید بخندم آنقدر
تا دلم گیرد آرام


(و.مایاکوفسکی-ابر شلوارپوش)

No comments:

Post a Comment