4/25/2006

یک روز که عاشق ات نبودم ...

به زل زدن فکر می کردم و به پرسیدن سوال شرم آورِ :چرا ناراحتی؟
به بی خداحافظی رفتن ها و آسودگی بعدش هم فکر می کردم.
از وارونگی دل آشوبه گرفته بودم
که سررسیدی
با یک ماشین جدید که آژیر داشت.

No comments:

Post a Comment