4/09/2006

آن زمان زن ها را خوب نمی شناختم.هنوز هم خوب نمی شناسم.مردها را هم همینطور.حیوانات را هم همینطور.چیزی را که اندکی بهتر می شناسم دردهایم است. ... چه توازنی!آخر آنها را هم خوب نمی شناسم،دردهایم را می گویم.

نخستین عشق-بکت

No comments:

Post a Comment