4/26/2006

پاستا با سس آلفردو

دویدی و دویدی تا
به گوشم برسانی که مایل هستی
یک وعده غذا با من بخوری.
ای وای!تهوع گرفتم از قهقهه،ای وای!
در تنگی نفس واپسین جز قهقه ام فقط
به ذهنم رسید که بریده بریده
بنالم که دیرم شده.
خیلی دیر و چقدر هم عجله دارم.

No comments:

Post a Comment