3/20/2006

“Color as beginning”

درحالیکه بازارعید و سال نو و نوروز باستانی و تحویلِ سال آنچنان داغ است که پشت دستم را می سوزاند، از صبح تا به حال در این فکرم که فردا با امروز،دقیقا چه تفاوت بنیادینی خواهد داشت؟!

No comments:

Post a Comment