1/19/2006

بیماری مقاربتی روانی

در وهله اول بیماری مقاربتی درست نقطه مقابل عشق های سوزناک بود.بیماری مقاربتی نومید کننده ترین مدرک بود دال بر اینکه عشق های سوزناک وجود ندارد. (زن در ریگ روان-کوبو آبه)

No comments:

Post a Comment