1/01/2006

سال نو مبارک.
امیدوارم در سال 2006 آنچنان بتوانیم از لحظات استفاده کنیم که اگر احیانا موج بزرگ یا کوچک ای حادث شد،یا یک روز در حین کار در منزل دیدیم دماغه هواپیمایی به سرعت در حال داخل شدن از پنجره مان است،برای کیف های نکرده دچار پشیمانی نشویم.
آمین!

No comments:

Post a Comment