12/23/2005

جای فروید خالی!

بحث حول و حوش هویت جنسی (sexual identity) دور می زد،نون در حال صحبت بود و لابه لای مطالبی که جمع آوری کرده بود این جمله وجود داشت:"مردسالاری از تن زن می ترسد" و بلافاصله بعد از آن به ایده ی فروید درباره حسادت دختربچه به آلت نرینگی و شکل گیری عقده الکترا و درمان ناپذیری آن در طول زندگی زنان اشاره شده بود.نون در موردِ این ایده ی بنیادی روانکاوی که سالیان سال در حاشیه بودن زنان را توجیه کرده و صحه گذاشته بود ،چیزی نمی دانست. برایش تا جایی که اطلاعاتم اجازه می داد شرح دادم.در سکوت کامل گوش کرد و بعد پوزخندی کارا و اساسی زد.همان موقع با تمام وجودم آرزو کردم که ای کاش فروید خودش اینجا بود!

No comments:

Post a Comment