12/13/2005

Right, wrong & person, place, time

Right person, in the right place at the right time و بر عکس. سه خانه متعلق به شخص،زمان و مکان.دو حالتِ مناسب و نامناسب برای هر خانه.دو ضرب در دو ضرب در دو.سرِ جمع می شود هشت.احتمالِ یک هشتم برای هرحالت.البته اگر وزنِ هر حالت را با حالت های دیگر برابر بگیری.که عموما هم برابر نیست. همیشه یک چیزی مثل کارِ سنگین،مریضی یک آدم خیلی نزدیک و دوست داشتنی،پایان نامه،پروژه های نیمه نا تمام و ... به وزنِ یکی از حالت ها شدیدا اضافه می کند.مشنگی و یاس فلسفی و بحران هویت و سایر کس خلی ها را که نگو!و بدینگونه تمام معادلات در کسری از ثانیه به هم می ریزد. ... با خودِ اژدها کشت هم هستم.

No comments:

Post a Comment