12/10/2005

No one loves you in the way I do…

انگار بعضی حس ها هستند که به هیچ چیز و به هیچ شرایطی ارتباطی ندارند.قرن ها تغییر ناپذیری.بعضی نفرت ها،بعضی خشم های بی دلیل،بعضی کینه ها و بعضی عصبانیت ها.

No comments:

Post a Comment