12/03/2005

Go on,go on!Come and leave me breathless...

چند ساعت جستجو.برایِ ؟برای چند قطره آرامش،کسری از ثانیه تنهایی،کمی حس نجات یافتگی.
و در نهایت هیچ
به گمانم این روزها غیر از بیهودگی چیزِزیادی نمی توان پیدا کرد.

موهای خیسم خشک شد.مسکن هم اثر کرد و جانور وحشی ای که در دلم رَم کرده بود آرام گرفت.فهمیدم که ضریب ابعاد چه اثری روی میزان کارایی پرکننده ها دارد،مخصوصا اگر به پی وی ای اضافه شود.برای بیدار ماندن بهانه ی بیشتری ندارم.
شب به خیر!

No comments:

Post a Comment