12/23/2005

"می دانی که چه بر سرِ حقیقت آمد؟...بدون اینکه شوهر پیدا کند مرد."
(نقل قول از تریستانوی در حال احتضار تابوکی)

No comments:

Post a Comment