12/13/2005

بعضی ها هستند که حتی تا جهنم هم تعقیب ات می کنند...حتی در جهنم هم نمی گذارند یک جرعه سربِ مذابِ خوش از گلویت پایین رود ...ای بابا!

No comments:

Post a Comment