12/09/2005

بعضی جاها به قدری خالی احساس می شه که حتی بی ربطی بیش از حد به یک جمع نمی تونه کمکی به در نظر نگرفتنش بکنه.نقطه.

No comments:

Post a Comment