12/06/2005

تردیدی نیست که همه ما،به اتفاق تا اینجا شانسی زنده مانده ایم!

باید به حال خودمان دل بسوزانیم؟!

چیز بیشتری برای گفتن ندارم.

فکر کنم اگر بشود تصویری از "هاج و واج" ساخت،قسمت عمده ای از تصویر حال و روز فعلی من باشد!

No comments:

Post a Comment