11/04/2005

آنچه از دیرباز انسانیت نام گرفته،همواره در کشاکش میان عشق به سگ و تنفر از آن سرگردان بوده است.
سگ سفید-رومن گاری

No comments:

Post a Comment