11/11/2005

آیا همیشه یک پنجشنبه ی بدرنگ و بدقواره و پردردسر،با تلفن غیر منتظره یک دوست عزیز، به دوساعت و خرده ای کافه نشینیِ مبسوط کنار موجودات خوب و لذت بخش تبدیل و به یک خواب راحت ختم می شود؟
این بار که شد!

No comments:

Post a Comment