10/17/2005

سانتی مانتالیزمِ سرِ صبح!
قرص ماه،امروز،چهار و بیست دقیقه صبح،برای غروب کردن از پنجره من گذشت.در حالت دراز کشیده،می شد برای اش زوزه ی کشدار و عمیقی سر داد.وقتی کنار پنجره ایستادم ،ماه بود و شهرِ نیمه خواب با نفس های تند و سطحی.تمایل به زوزه کشیدن برای این ماهِ شهری به یک خمیازه تبدیل شد.کسی می تواند برای یک ماهِ شهری زوزه بکشد؟!

No comments:

Post a Comment