10/16/2005

مکاتبه با دبیرخانه کنفرانسِ ...!!!
me:in regards of accomodation,I wonder if there is any facilities for students or not.

answer:Unfortunetly, we can not provide any accomodation for femails yet.


البته!کمیته اجرایی هنوز نتوانسته فکری به حال اسکان "مونث"ها(بخوانید ماده ها!!!)بکند!
وقتی ایمیل را باز کردم و خواندم تا چند لحظه دچار بحران هویت بودم!مونث ها؟!!!تازه آن هم با دیکته ذکر شده؟!(جمله های فوق عینا از ایمیل کپی-پیست شده)
هنرمندان!چرا بی کار نشسته اید؟!هنوز در این دنیا جزییات هیجان انگیزی برای بازنمایی وجود دارد!

No comments:

Post a Comment