9/03/2005

صبح روز بعد ...
شب هایی هست که مسواک نمی کنم و صبحِ فردای آن شب ها با سر درد از خواب بیدار میشوم.
به زودی در باب ارتباط ویتامین سی و سیگار لکچر مفصلی ارائه خواهم داد!کشیدن سیگار بعد از شام مستوجب پاداش است و در بدن تولید ویتامین سی می کند.
خداوند دختر های شلخته را دوست ندارد.