8/14/2005

خرت و پرت هایی دور و برِ خودت می بینی که با یک ساعت پیوسته فکر کردن هم نمی فهمی از کدام گوری به زندگیت سرازیر شده اند یا اینکه یک زمانی در چه حال و هوایی سیر و سیاحت می کردی که این آشغال ها را به فضای خودت راه دادی.گاهی هم به قول آتوود همیشه مشغول سرزنش کردنشان هستی در حالی که عمیقا بدان ها احتیاج داری...

No comments:

Post a Comment