7/19/2005

خیلی ابری و مه و آلود و طوفانی و بادی و رعد و برقی و عصبانی و دیوانه و گریه آلود و ...و ... و... و... هستم.
حس طغیان و جیغ دارم.شدید.

No comments:

Post a Comment