7/10/2005

هیچ فکر اش را می کردی به این سادگی پیدام کنی؟!مسخره است.نه؟این همه وقت گشتی!هه هه!خودم هستم!

No comments:

Post a Comment