6/29/2005

از روزنگاری خسته شدم.احساس امنیت لازم برای نوشتن رو ندارم. ... چی؟امنیت لازم؟!این یعنی چی دقیقا؟!

No comments:

Post a Comment