6/26/2005

دور اول نتایج را با هم دنبال کردیم.با هم عصبانی شدیم،با هم داد زدیم،با هم شاخ درآوردیم،با هم به نقطه جوش رسیدیم و با هم هر شب خواب انتخابات دیدیم.آخر یک روز صبح تو به نتیجه رسیدی:اصلا مهم نیست.روزی که نتایج اعلام شد من و تو باید در آغوش هم باشیم.شب تا صبح. ... نتیجه وسوسه انگیزی بود!قبول!اما این پیش بینی هم غلط ازآب در آمد!تو را یک اسهال شدید یا یک سر درد اساسی از من می گیرد!به سادگی ...نمی دانم این مخِ من است که در سراشیبی تند اضمحلال افتاده یا واقعا ارتباطی بین نشر چشمه و اسهال شدید وجود ندارد یا من خیلی خر فرض شده ام!بگذریم!

No comments:

Post a Comment