6/21/2005

فقط می تونم وضعیت فعلی ،بعد از دور اول انتخابات رو به یک چیز تشبیه کنم:کابوس.والسلام.
و دور دوم و بعد اش رو... نمی دونم؟

No comments:

Post a Comment