6/16/2005

به پایان آمد این دفتر...اِ،ببخشید منظورم امتحان ها بود! امتحان های ترم هشت هم تمام شد! اما حکایت همچنان یک ترم دیگه باقی است. ... اتاق ام وحشتناک امتحان زده است.دل و دماغ مرتب کردن هم ندارم....رخوتناک ام..همه چی رخوتناکه...اینجا همه فقط می گن چی نمی خوان و غر غر می کنن و قهر.کسی به این فکر نمی کنه که چی می خواد.کسی نمی دونه کی چی می خواد ...

No comments:

Post a Comment