6/26/2005

چشم های نیمه باز من...
مثل پتک بود،نه؟ فقط باید سرِ پا ماند.فقط نباید سر خم کرد که اگر خم کنی در کسری از ثانیه مدفون شدی.فقط باید آرام بود و پر تلاش.تازه همه چیز شروع شده.محکِ خوبی است.چشم هایم بیشتر باز شد.

No comments:

Post a Comment