5/21/2005

وای!از فرط مریضی سبز شدم!احساس می کنم توی دلم همزن برقی روشن کردن،سرم هم بی وقفه گیج می ره.اما،باید لبخند بزنم و به روی مبارک نیارم.صاف بشینم پشت میز،گزارش آزمایشگاه بنویسم و در کمال خونسردی برم و امتحان آزمایشگاه مبانی برق بدم.چیز زیادی بلد نیستم،هیچی هم از قبل یادم نیست.به به!لا لا!عجب خوبم من!

No comments:

Post a Comment