5/27/2005

قیافه غریبی پیدا کردم!پشت پلک ها ی متورم و قرمز ،پیشانیِ پر از جوش و صورت ملتهب،و قسمتهای بیرونِ بدن از لباس جابه جا قرمز و کهیر زده و من در حال دست و پنجه نرم کردن با وسوسه ی خارش با اسلحه لوسیون کالامین-د!!!!
دارو های ضد حساسیت کاری کرده که حتی ایستاده خواب می رم!تب و امتحان های در پیش هم به علاوه ی تمام اینها.

No comments:

Post a Comment