5/16/2005

طی یک توصیه دوستانه،بهم گفت که باید انقدر بهش فکر کنم،انقدر حرف بزنم ازش تا ازش دچار تهوع شم و بعد همه رو استفراغ کنم بیرون،اونوقت با باز کردن شیر آب همه چی می ره و دیگه بر نمی گرده.امروز وسط اون همه فکر و بلند بلند حرف زدن یادم اومد که در استفراغ کردن به اندازه گریه کردن بی استعدادم!!!!!!

No comments:

Post a Comment