5/10/2005

برای من، در ابهام،آزادی ای نهفته ست که با هیچ چیز حاضر به معاوضه نیستم.تصاویر آبستره،فضای نوشته های سیال،بدون ارجاعِ مشخص، بدون مکان،بدون حضور. پذیرای بی چون و چرای بودن.

No comments:

Post a Comment