5/06/2005

حضور اش برای تو و تو و تو وهمه ی شما در حد یک ابزاره.ابزار خوش گذرونی.فقط و فقط به واسطه طرز لباس پوشیدن اش و رفتارهاش ، خودت رو مجاز می دونی هر طور که دوست دارای از این "شیء" استفاده کنی و خوش بگذرونی.البته.به او هم خوش می گذره و او هم از تو ابزار خوش گذرونی ساخته. به نظر می رسه قرار داد دو طرفه است و کاملا پایاپای.اما یک سوال باقی می مونه.یک سوال مهم.چی به تو اجازه می ده در این حد به افتضاح بکشی اش؟هوم؟...آره!به نظر می آد بسیار نسبت به این ماجرا بی توجهه.شاید همین تو و تو و تو رو دچار توهم کرده که با یک عروسک کوکی طرف هستی.

No comments:

Post a Comment