5/02/2005

عالیه!واقعا عالیه!گندِش در اومده،بعد ما نشستیم داریم فکر می کنیم چه استراتژی ای بچینیم تا بتونیم با این افتضاح کنار بیایم.نقطه.

No comments:

Post a Comment