4/24/2005

مه پایین آمده
و من
آنچنان پشت میز کارم نشستم
انگار که سالهاست همینطور
پا روی پا،اینجا هستم.

No comments:

Post a Comment