3/01/2005

خالی.یک میان تهی با خلائی که مکش درست کرده.گاهی لذت بخش.گاهی دردناک.گاهی تنها عنصر آگاهی من از حیات.(حیات؟)
هزارن بار این مکشِ گرداب وار را به تصاویر پر رنگ و کاذب ترجیح میدهم.هزاران هزار هزار بار.

No comments:

Post a Comment