3/29/2005

من سردم است
انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد.
......
هیچوقتِ هیچوقتِ هیچوقت.

No comments:

Post a Comment