1/27/2005

کِی دامنه ی فکرها و درونیات ما به هم رسید؟اون چه زمانی بود که احساس لذت از مورد تایید قرار گرفتن در ما شکل گرفت؟لذت بود؟یا نیاز برای بقا؟چه ماهیتِ دیگه ای میشه براش در نظر گرفت؟

No comments:

Post a Comment