1/16/2005

.هر بار که چشم باز میکنم،انگار تازه زرورق از دورم باز شده.فقط،مدت هاست که بوی "نو"یی نمیدم

No comments:

Post a Comment