1/27/2005

هاها!به پیروزیِ آنارشیِ ذاتی و کمرنگ و آب دهن مرده ایه درونیت به چهارچوب های سفت و سخت و پررنگ ای که برای خودت درست کردی امیدی ندارم. حنای ِ این چهارچوب ها هنوز برات رنگ داره .اوه اوه! چه رنگی،قرمز حناییش کورم کرد ...

No comments:

Post a Comment