1/27/2005

"سرسختی بی حد و مرز جهان بیرونی،از هر حرکت انسانی آشکارا ممانعت به عمل می آورد.برای غلبه بر مجموع مقاومت های پنهانی،تلاش بزرگی از خود نشان میدهیم. ... اگر می خواهیم یخ نزنیم و نمیریم،باید سردی آنها را با گرمی خود جبران کنیم."والتر بنیامین.
این اروتیکه؟؟!! این کجاش اروتیکه؟! اینجا،اونجا،همه جا عقده های جنسیِ مجسم و متحرک.عزیزم ،من هم پر از سرکوب شده های جنسی و غیر جنسی ام ،اما دیگه هر بی ربط و با ربطی رو اروتیک نمی بینم!
حالا بگیریم که این اروتیکه، خوب باشه!چه مشکلی داره؟!پیرِزن جوان نمای من،این من نیستم که اروتیسم تا عمق ناخودآگاهم نفوذ کرده باشه،این تو هستی که تابو ها کمترین واحد سلول های عصبیت،یک نورون، رو کنترل می کنند و تو در مقابلشون کمترین اختیاری نداری!..ترس ات از دودِ سیگار و ماکروویو،تنفرات از مشروب و غذای سرخ شده و ادعای متفاوت بودنت در حالیکه تا زیر سوراخ دماغ چهارچوب بندی شدی،حالم رو به هم میزنه.یعنی اینکه عق ام می گیره.استفراغ...

No comments:

Post a Comment