1/16/2005

پشت به نور نشسته ام.سایه ها،روی شانه هایم ,روی سرم و دستانم،سنگینی میکنند.س ن گ ی ن ی.

No comments:

Post a Comment