1/16/2005

عقب تر وایستا!(گرمای تنفس ات آزارم میده)تو چشم هام خیره نشو!(هیچی توش پیدا نمی کنی)لبخندِ زشت ات رو از صورت ات پاک کن!(حتی نمی تونم یه نیم نگاه بهت بندازم)...فقط جواب سوالم رو می خوام.جواب میدی؟

No comments:

Post a Comment