1/04/2005

سرمای صبح های زود زمستان تهران از پوست دستان برهنه ای که هلال وار زیر سر قرار گرفته،بدون کمترین کشمکشی نفوذ میکند.چقدر از صداهای شخصی ما از درزِ آب بندی نشده درها گذشته است؟

No comments:

Post a Comment